Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti JERKY Group s.r.o.

se sídlem: Nehvizdy, Dubová 1016, 250 81

identifikační číslo: 07033583,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha , oddíl: C , vložka č.293440

pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetovém portálu: www.susenamaso.store

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového portálu www.susenamaso.store /dále také webové stránky nebo webové rozhraní/ je společnost JERKY Group s.r.o. IČ 07033583 se sídlem: Nehvizdy, Dubová 1016, 250 81. Uvedené obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JERKY Group s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha , oddíl C, vložka č. 40066 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.susenamaso.store, a to prostřednictvím jeho rozhraní webové stránky.

1.2. Kontaktní údaje společnosti JERKY Group s.r.o. jsou: kontaktní adresa Nehvizdy, Dubová 1016, 250 81, e-mail: podpora@susenemaso.store.

1.3. Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování: Nehvizdy, Dubová 1016, 250 81, adresa elektronické pošty podpora@susenemaso.store, telefonní čísla: 00420 777 700 812.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Pro jiné obchodní případy, které nejsou obsažené v obchodních podmínkách je možné sjednat odlišné obchodní podmínky v samostatné kupní smlouvě jinak a odchylně od obchodních podmínek. Takto sjednaná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu i samostatnou kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před provedenou změnou a účinnosti předchozího znění obchodních podmínek do doby změny, případně doplnění.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské aktivity. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.2. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Prodávající je osoba, která poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem internetového portálu www.susenamaso.store.

2.4. Kupní smlouva vzniká doručením objednávky kupujícího na adresu prodávajícího, respektive doručením potvrzení o přijaté objednávce prodávajícím kupujícímu za podmínek níže popsaných.

2.5. Prodávající není oprávněn předat nebo sdělit jakékoliv informace třetím osobám ohledně čehokoliv ve vztahu kupující a prodávající.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu systému a vybavení. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH

3.1. Obsahem smluvního vztahu je závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu vybrané zboží na webovém rozhraní prodávajícího za podmínek sepsaných v tomto textu. Odesláním objednávky kupující strvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.2. Prezentace zboží umístěná v již výše zmíněných webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové stránky obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové stránky obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a samostatně pouze do Slovenské republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží .

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Kupující před zasláním objednávky prodávajícímu může zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) určit výši ceny, tuto sdělit kupujícímu a požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě platby přes platební bránu kupující obdrží fakturu.

3.8. Za návrh smlouvy se považuje okamžik doručení objednávky, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a její následnou akceptací prodávajícím, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za nabízené zboží prodávajícího a případné poštovné a balné je vždy uvedeno na webových stránkách prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.účtu 22 33 44 88 / 2010, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. S kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, pokud budou vyfakturovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží zaplacené společně.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží kupujícímu.

4.5. Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí jiných bank. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Variabilní symbol je vygenerován platebním systémem a je pro každý případ jedinečný. Prodávající vystavuje nejprve proforma fakturu a až po zaplacení vystavuje prodávající kupujícímu originální ostrou fakturu se všemi náležitostmi.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Platební systém webového portálu vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, případně obal poškodil. Z hygienických důvodů není možné vracet zboží s poškozeným nebo nebo nepůvodním obalem.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující postupuje podle přílohy těchto obchodních podmínek jež tvoří součást těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, dále také viz příloha těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. ODPOVĚDNOST, ZÁRUKY A REKLAMACE

6.1 Prodávající odpovídá za to, že bude kupujícímu dodáno zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající neodpovídá za chybně vyplněné údaje spotřebitelem v objednávce, pokud kupujícímu vznikne škoda v důsledku chybně vyplněných údajů v objednávce, potom prodávající za takto vzniklou škodu neodpovídá. Postup při reklamaci i odstoupení od smlouvy je uveden v příloze těchto obchodních podmínek.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DOPRAVA

7.1. Kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci záznamem na dodací list, případně jiný doklad potvzující převzetí zboží kupujícím. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující zásilku od přepravce nepřebírá.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od data uvedeného ve sváru sáčku. Na otevřený nebo poškozený obal se reklamace nevztahuje.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A POVINNOSTI

8.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami. Vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí především občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 SB. v platném znění). Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.susenamaso.store se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na jeho možný mezinárodní rozměr.

8.2. V případě, že potencionální kupující nesouhlasí s obchodními podmínkami je povinen ihned ukončit jakékoliv používání portálu. Pokud však kupující začne portál www.susenamaso.store jakkoliv pužívat, má se za to, že s obchodní podmínky vzal na vědomí a že s nimi souhlasí.

8.3. Pokud se stane, že některá ustanovení v těchto obchodních podmínkách pozbydou platnosti nebo se prostě stanou nepoužitelnými nebo neplatnými, neúčinnými, nastoupí ustanovení jehož smysl se nejvíce blíží neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek však tímto nejsou nijak dotčena, není tím tedy dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.3.2023.

8.5. Používání a přístup do portálu www.susenamaso.store je bezplatné. Kupující užívá portál na vlastní odpovědnost. Pokud kupující způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto spotřebiteli i jiným osobám, odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

8.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá žádné vady a že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, dále, že zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

8.7. Prodávající odpovídá za to, že zboží je v odpovídajícím množství a váhové kategorii (hmotnosti).

8.8. Ustanovení v bodech 8.6 a 8.7. neplatí v případě, že prodávající nabízí a prodává zboží ve slevě.

8.9. Kupujícímu bude doručována pošta na jeho elektronickou adresu, kterou uvedl.

9. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající je vlastníkem portálu www.susenamaso.store a veškerého jeho obsahu včetně loga, domény a reklamních textů. Prodávající zároveň vykonává veškerá autorská práva vztahující se k portálu. Obsah portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, vyjma takových situací ke kterým prodávající udělil písemný souhlas. Prodávající si vymezuje právo kdykoliv měnit obsah portálu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které vyplnil ve smlouvě nebo v registračním formuláři: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád a odstoupení od kupní smlouvy .

 

Přílohou těchto obchodních podmínek je reklamační řád a odstoupení od smlouvy viz níže.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jestliže kupující shledá, že na výrobku, který si zakoupil na webových stránkách prodávajícího jsou vady a nebo výrobek neodpovídá tomu co prodávající deklaruje na svých webových stránkách, má kupující právo na reklamaci.

Reklamovat zboží dle tohoto reklamačního řádu je možné kdykoliv v době záruky, tedy doby expirace, která je vyznačena ve spodním sváru každého sáčku. Záruční doba počíná běžet v okamžiku převzetí výrobku kupujícím. V době do třiceti dnů od jeho obdržení - převzetí kupujícím prodávající každé reklamované zboží odebírá zpět a mění jej za nové, tedy stejné zboží co do druhu i velikosti. Zboží ovšem musí být nejprve vráceno v neporušeném obalu a kupujícím a prodávající z následující výroby stejného druhu masa a příchutě vyrobí novou dodávku pro odběratele. Kupující společně s vráceným zbožím musí popsat, proč se rozhodl zboží reklamovat, toto může také učinit do dvou dnů na emailové adrese podpora@susenemaso.store. Nutno dodat, že tento popisovaný stav od počátku existence společnosti ještě nikdy nenastal. Zboží nemůže být reklamováno a ani vyměněno, pokud je příčina závady způsobena jeho nevhodným používáním na straně kupujícího. Zboží také nebude vyměněno ani v případě mechanické závady, protože se má za to, že závady vznikla při přepravě a v takovém případě by kupující neměl zásilku vůbec přijmout. Pokud takový výrobek bude přesto zaslán kupujícím podávajícímu bude prodávajícím kupující vyrozuměn o tom, že mu bude výrobek uložen ve společnosti prodávajícího k dalšímu postupu nebo k vyzvednutí kupujícím. Po expirační době bude takový výrobek zničen. V případě oprávněné reklamace nese prodávající náklady spojené s dopravou a poštovným. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn kupujícím telefonicky nebo e-mailem na kontaktních údajích, které kupující prodávajícímu sdělil. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona třicetidenní.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od smlouvy, která vznikla mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci na webových stránkách www.susenamaso.store, mají právo obě strany a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Podmínkou takového odstoupení od smlouvy je vrácení kompletního odebraného zboží v neporušeném obalu na straně kupujícího a na straně prodávajícího je podmínkou vrácení peněz za zakoupené zboží vyjma poštovného a balného. Obě strany v takovém případě musí o odstoupení vzájemně informovat písemně na známé adresy. Obě strany si vzájemně vrací poskytnutá plnění. Prodávající vrací finanční prostředky zpět kupujícímu formou dobropisu. Kupující uvádí v odstoupení tyto skutečnosti:

1. kopii nebo originál faktury za zakoupené zboží, případně jiný doklad potvrzující nákup zboží od prodávajícího / může být i stvrzenka od přepravce /

2. datum objednávky, nejlépe zaslat celou objednávku

3. jakým způsobem byla zásilka doručena, uvést dopravce, nejlépe i číslo přepravního listu přepravce

4. v případě důvodného odstoupení od smlouvy, krátký popis, proč k odstoupení dochází

Prodávající nabízí kupujícímu prodloužení zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy a přijetí zakoupeného zboží zpět a navrácení částky dle výše uvedených podmínek až na třicet dnů po obdržení zboží kupujícím.

 

V Nehvizdech dne 15.03.2023

jednatel společnosti JERKY Group s.r.o. za stranu prodávající

Vagan Akopyan